Integriteitsverklaring

We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Zijn opdracht om God en onze naasten lief te hebben. Daarnaast houden we ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving en aan de door Stichting Familie Sponsorplan Roemenië opgestelde regels en afspraken.

Om machtsmisbruik en belangenverstrengeling te voorkomen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Het bestuur van Stichting Familie Sponsorplan Roemenië heeft een evenwichtige samenstelling. Onze stichting wordt te allen tijde bestuurd door ten minste vijf bestuurders met evenveel stemrecht. Geen van deze vijf bestuurders voeren een gemeenschappelijke huishouding of komen uit één gezin. De stichting wordt bestuurd onafhankelijk van zakelijke belangen of connecties met andere organisaties.
  • Onze bestuurders zijn zo gekozen dat de kans op belangenverstrengeling miniem is. Om dit transparant te maken publiceren wij op onze website de overige activiteiten van bestuurders (werk, andere bestuurs- of nevenfuncties).

Om financiële schendingen te voorkomen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Onze bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken. Uitbetalingen vinden plaats op basis van schriftelijk ingediende declaraties.
  • Zowel de penningmeester als het algemeen adjunct zijn gemachtigd op de bankrekeningen van de stichting. In principe doet de penningmeester de betalingen. Aan alle betalingen ligt een bestuursbesluit ten grondslag die is vastgelegd in de notulen of in onderling emailverkeer tussen de bestuursleden.
  • Jaarlijks stellen we een jaarverslag op inclusief de jaarrekening die voldoet aan officiële verslaggevingsrichtlijnen. De jaarrekening is voorzien van een samenstellingsverklaring van een accountant.
  • Onze stichting gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen en goederen. Donateurs mogen er op vertrouwen dat het geld doelmatig wordt besteed en op een eerlijke manier. Hierover wordt op een transparante manier verantwoording afgelegd.
  • De stichting accepteert geen corruptie of chantage en doet al het mogelijke om dat te voorkomen.

Om interpersoonlijke schendingen te voorkomen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Ieder met wie onze bestuursleden omgaan, zowel in Nederland als tijdens de ondersteuningsreizen in Roemenië, kan er op vertrouwen dat hij/zij met respect wordt behandeld en niet wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag (zoals discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld).
  • Tijdens ondersteuningsreizen in Roemenië worden personen die door ons worden ondersteund altijd door minimaal twee personen bezocht te weten een bestuurslid en een lid van ons Roemeense team als vertaler.

Bij (vermoedelijk) grensoverschrijdend gedrag kan een melding worden gedaan bij onze vertrouwenspersoon (dit kan door een email te sturen naar vertrouwenspersoon@fsrom.nl). Naar aanleiding van een melding zal de vertrouwenspersoon het bestuur hierover informeren. Het bestuur kan een onderzoek instellen op basis waarvan zij corrigerend kan handelen.