Werkwijze

 

Het hulpprogramma van Familie-Sponsorplan Roemenië (FSR) bestaat deels uit noodhulp en deels uit structurele hulp. Wij streven er naar om de ontvangsten 50/50 over deze twee vormen van hulp te verdelen. Op deze web-pagina willen we graag de werkwijze voor beide vormen van hulp verder uitleggen.

 

Onze activiteiten strekken zich uit naar Oradea en de omliggende dorpen. In Oradea wonen de vaste medewerkers van het Roemeense FSR team. In Baie Felix, nabij Oradea, bevindt zich ons centrale magazijn. De meeste spondorstudenten volgen in Oradea de opleiding. Tevens woont een groot aantal sponsorgezinnen in Oradea. Vanuit Oradea zijn we in de regio actief in de dorpen Lazareni, Varciorog, Corbesti, Dobresti, Bucuroaia en Poiana Tãsãd. Op de <overzichtskaart> kunt u zien waar deze plaatsen zich bevinden.

 

A. SELECTIE:

 

A.1. Noodhulp

 

De noodhulp wordt niet willekeurig uitgedeeld maar wordt gegeven door regelmatig de betreffende adressen te bezoeken. Mensen die mogelijk voor ons programma in aanmerking komen, worden eerst zorgvuldig beoordeeld op hun financiële situatie. Het is ons streven alleen de allerarmsten in een bepaalde regio te ondersteunen. Dit is heel belangrijk, omdat alleen dan de (iets minder arme) buurtgenoten accepteren dat zij geen hulp krijgen.

 

Opnemen van gegevensHet is moeilijk om van buitenaf te beoordelen waar de hulp in een dorp of regio het hardst nodig is. Daarom werkt het FSR waar mogelijk middels plaatselijke contactpersonen als de burgemeester, de directeur van de lagere school of een voorganger van een gemeente. Door reeds lange tijd in een gebied aanwezig te zijn is zodoende een betrouwbaar netwerk opgebouwd.

 

Adressen die door de contactpersonen worden aangegeven worden vervolgens bezocht door onze medewerkers. Zij voeren met de potentiële sponsorkandidaten een introductie-gesprek waarbij zij ook de financiële situatie doornemen. Gezien hun grote ervaring zijn zij vervolgens goed in staat in te schatten of het adres in aanmerking komt voor sponsoring. De volgende groepen mensen komen voor sponsoring in aanmerking: bejaarden, weduwen en wezen, zieken, gehandicapten, werklozen en laag opgeleiden. De laatste categorie heeft misschien wel werk, maar het inkomen is volstrekt onvoldoende om in het dagelijks onderhoud te voorzien.

 

Omdat de situatie van de gesponsorden met de tijd structureel kan veranderen (b.v. omdat de inkomenssituatie sterk is verbeterd) voelen wij ons vrij om op een gegeven moment de sponsoring te beëindigen en met de vrijgekomen middelen een armer gezin te helpen. Bij dit alles wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of ras.

 

Voorstellen om potentiële families / studenten te gaan sponsoren, worden door onze Roemeense medewerkers aan het stichtingsbestuur voorgelegd. In principe worden er alleen aanvragen gehonoreerd, indien er sponsors in Nederland beschikbaar zijn of indien wij verwachten dat nieuwe sponsors zich op korte termijn zullen aanmelden. In ieder geval worden zij op de kandidaat-sponsorlijst geplaatst.

 

 

 

 

A.2. Structurele hulp

 

Met name in de dorpen komen de kinderen niet verder als de lagere school. Deze is opgebouwd volgens het internationale principe van een primary school en secondary school. Zij zijn dan klaar met school op hun veertiende levensjaar. Vervolgopleiding bestaat niet in de buurt en dus moeten de kinderen naar de stad voor een vervolgopleiding. De opleiding is op zichzelf genomen gratis, maar de ouders kunnen het openbaar vervoer of de internaat-kosten niet betalen. FSR wil deze jongeren structureel helpen door ze een vervolgopleiding aan te bieden. De kosten voor transport en internaat (een bed en eten) worden zodoende door FSR gedragen.

 

De jongeren die in aanmerking komen voor deze sponsoring worden na uitvoerig overleg met de directeur van de betreffende lagere school geselecteerd. Na advies van de directeur wordt een bezoek gebracht aan het gezin waaruit het jongen/meisje afkomstig is. Onze medewerkers bezoeken vervolgens deze gezinnen voor een introductie gesprek. Criterea die belangrijk voor FSR zijn:

 

  • is het kind in staat een opleiding buitenshuis te volgen?
  • is het kind voldoende gemotiveerd om een vervolgopleiding te volgen?
  • staan de ouders achter de studie van hun kind?
  • is de financiële- en sociale situatie van het gezin dusdanig dat sponsoring van het kind verantwoord is?

 

De geselecteerde jongeren worden op een lijst gezet en tevens besproken met het stichtingsbestuur. Afhankelijk het aantal gesponsorde jongeren die hun opleiding afronden en de beschikbare financiële middelen worden de aanvragen al dan niet gehonoreerd.

 

B. UITVOERING:

 

Het stichtingsbestuur zorgt er voor dat voldoende financiële middelen aanwezig zijn bij de Roemeense medewerkers. De Roemeense medewerkers bezoeken elke maand alle sponsorgezinnen en de jongeren die via FSR een opleiding volgen. De gezinnen ontvangen tijdens deze bezoeken een pakket met eerste levensbehoeften, zoals meel, suiker, pasta, wasmiddel, etc. Indien noodzakelijk wordt ook kleding uitgedeeld. Verder wordt er de tijd genomen om met de gezinsleden te praten om zodoende morele en/of pastorale ondersteuning te geven.

 

De jongeren in opleiding worden ook maandelijk bezocht om de kosten voor kost en inwoning aan de relevante instanties te betalen. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan studentenpastoraat en aan het bijstaan in allerlei praktische problemen die kunnen spelen. Deze jongeren ontvangen ook kleding, schoenen en schoolmaterialen zodat ze op gelijke wijze als de andere kinderen op school kunnen zijn.

 

Naast deze meer algemene aanpak wordt er ook specifieke hulp gegeven: kachels, stookhout, zaaigoed, medische hulp en bouwkundige reparaties. Elders op onze website kunt u hier meer over lezen.

 

Twee keer per jaar gaan twee bestuursleden naar Roemenië. Middels deze reizen willen wij onze medewerkers ondersteunen en bemoedigen. Gezien het vaak zware- en moeilijke werk dat zij verrichten is dat ook echt nodig. Tevens streven wij er naar samen met onze medewerkers ter plaatse in een periode van 2 jaar elk sponsorgezin en iedere student te bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt vaak uitgebreid met de mensen gesproken en in overleg met onze contactpersonen gekeken of de hulp wellicht aangepast dient te worden. Het motto van het FSR is immers HULP OP MAAT!

 

C. Stichtingsbestuur:

 

Het stichtingsbestuur heeft een aantal duidelijke taken:

 

Continuiteit van de hulpverlening in Roemenië waarborgen zolang dat nodig is.

Informatie-voorziening naar de achterban.

Ondersteunen van de hulpverleners in Roemenië

 

Regelmatig komt het stichtingsbestuur bij elkaar om het werk in Roemenië te bespreken. Informatie vanuit Roemenië komt binnen via de wekelijkse rapportage en de wekelijkse telefonische contacten van de coördinator.

 

Het stichtingsbestuuris van mening dat directe correspondentie tussen sponsors en gesponsorden niet wenselijk is. Er zijn vele gevallen bekend waar deze correspondentie heeft geleid tot misverstanden en zelfs beëindiging van de hulp. Daarnaast willen de leden van het stichtingsbestuur de tijd die met correspondentie gemoeid is liever besteden aan meer structurele activiteiten. Om sponsors toch op de hoogte houden van het werk ter plaatse wordt er drie maal per jaar een <nieuwsbrief> verzonden met daarin de laatste ontwikkelingen en rapportages vanuit het veld.

 

D. SPONSORS:

 

Om ons werk mogelijk te (blijven) maken, worden er sponsors gezocht die het werk van het Familie-Sponsorplan Roemenië financieel willen ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het geheel- of gedeeltelijk ondersteunen van een familie of een beroepsopleiding van een kind. U bent geheel vrij zelf te kiezen voor hoeveel geld u wilt sponsoren. Als referentie geven wij u de typische maandelijkse kosten voor sponsoring:

 

30 Euro per maand voor een groot gezin

50 Euro per maand voor een beroepsopleiding van een kind.

 

Afhankelijk van de hoogte van uw bijdrage wordt u alleen, of samen met anderen, 'gekoppeld' aan een sponsorgezin of een student. Het is daarbij goed om te weten dat het stichtingsbestuur van het Familie-Sponsorplan Roemenië altijd gerechtigd is om de hulp aan een gesponsorde te stoppen of te wijzigen, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Als u zich opgeeft voor sponsoring ontvangt u een welkomstbrief met daarin informatie over het gezin/kind dat u gaat sponsoren. Gedurende de periode dat u sponsort kunt u eventueel contact opnemen met het stichtingsbestuur om te informeren naar de specifieke situatie van hen.

 

Ook éénmalige giften zijn uiteraard van harte welkom! Met deze vorm van giften kunnen de algemene projectkosten of de meer specifieke hulpvragen worden gefinancierd (b.v. medische hulp, schoenen, schoolmaterialen).

 

U kunt zich <hier> aanmelden als vaste sponsor.

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: