Roemenië

Deze web-pagina bevat enige informatie over het land Roemenië.

 

Geografisch


Roemenië is met een oppervlakte van 237.500 km² 6x zo groot als Nederland. Het land ligt in het zuidoosten van Centraal-Europa en grenst in het noorden en noordoosten aan Oekraïne en Moldavië, in het zuiden aan Bulgarije, in het zuidwesten aan Servië en in het westen aan Hongarije. Tweederde van de 3.182 km lange grenslijn bestaat uit water. Iets minder dan eenderde van het land is gebergte (de Karpaten en Transsylvanische Alpen), bijna zo'n zelfde oppervlakte is heuvelachtig en de rest is vlak.

Staatsinrichting

Roemenië is een Parlementaire Republiek met als staatshoofd een president. Aan het hoofd van de regering staat een premier, welke is benoemd door de president. Het parlement bestaat uit een Senaat van 140 leden en een Huis van Afgevaardigden met 345 zetels.

Geschiedenis


De Roemeense staat is ontstaan bij de unificatie in 1859 van de vorstendommen van Moldavië en Walachije. De staat kreeg in 1878 onafhankelijkheid van het Osmaanse Rijk. Sindsdien streefde de staat naar een unie van alle gebiedsdelen die werden bewoond door Roemenen. Op 4 juni 1920 werd Groot-Roemenië gevormd bij het verdrag van Trianon. Op dat moment kwamen Bessarabië, Boekovina en Transsylvanië onder Roemeens gezag.  In 1947 werd Koning Mihai I gedwongen troonafstand te doen, waarna een communistisch regime werd geïnstalleerd. Onder het bewind van president Ceausescu, die in 1965 aantrad, werd gestalte gegeven aan een koers van relatieve externe onafhankelijkheid.In december 1989 werd Ceausescu afgezet en werd er een interim-regering gevormd. De ex-communistische president Iliescu werd in november 1996 opgevolgd door de christen-democratische president Constantinescu. Koning Mihai is in mei 2001 vriendelijk ontvangen door de president en woont nu weer in Roemenië.In december 2004 won Traian Basescu, de, presidentskandidaat van een alliantie tussen de liberale partij en de democratische partij, de presidentsverkiezingen.

Mensenrechten


De mensenrechten worden in Roemenië redelijk gehandhaafd. Men kent vrijheid van meningsuiting en de positie van de Hongaarse minderheid is de laatste jaren aan het verbeteren. Daarnaast vormt de Roma nog de grootste etnische minderheid in Roemenië. Deze groep wordt tot op heden aanhoudend gediscrimineerd.  De rechtspraak wordt in toenemende mate onafhankelijk. In incidentele gevallen maakt de politie zich schuldig aan mishandeling.

De sociale situatie

De sociale situatie in Roemenië laat naar West-Europese maatstaven te wensen over. Het gemiddelde inkomen bedraagt circa 2.400 Euro per jaar. Hierdoor zijn de meeste huishoudens gedwongen naast hun reguliere baan in het grijze circuit bij te verdienen.  Bijna een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Door de armoede is de georganiseerde misdaad de laatste jaren fors toegenomen. Corruptie is nog steeds de grootste ziekte van het land. Kinderen halen veelal geen goede resultaten als de ouders geen geld schuiven naar de leerkrachten. Goede medische zorg is ook vaak alleen voorhanden als er extra geld geschoven wordt. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen ongeveer 14 jaar naar school. Dit is beduidend langer dan enkele jaren geleden.

De gezondheidszorg is in de afgelopen jaren verslechterd. Door geldgebrek kan men nauwelijks deskundig personeel aantrekken. Kundige artsen zijn vertrokken naar West-Europa waar een tekort aan medisch personeel is.  De omstandigheden in de ziekenhuizen en overige inrichtingen zijn naar westerse maatstaven ver onder de maat. Private alternatieven zijn onbetaalbaar voor de bevolking.  In prinicipe is medische zorg gratis in Roemenië. Het is echter niet mogelijk om geopereerd  te worden zonder eerst 1-2 maandsalarissen (500 euro) onder de tafel door te schuiven naar de arts. Ook verpleegpundig personeel is alleen bereid te helpen als er geld geschoven wordt. Hierdoor worden de armen het meest getroffen; of ze worden niet geholpen met alle gevolgen van dien, of ze krijgen enorme schulden.

 

Roemenië en de EU


Roemenië heeft in 2004 de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie afgerond en is op 1 januari 2007 toegetreden. Alhoewel het land de afgelopen jaren al veel veranderingen heeft ondergaan, moet het ook na toetreding door blijven gaan met het doorvoeren van hervormingen. Voornamelijk op het vlak van corruptiebestrijding, georganiseerde misdaad, voedselveiligheid en aanpassing van het rechtsstelsel bevindt Roemenië zich nog niet op het vereiste niveau. Het is dan ook door velen niet begrepen dat Roemenië toegelaten is tot de EU.


Toetreding tot de EU heeft grote gevolgen voor de landbouw en de mensen die van deze sector afhankelijk zijn. De landbouwsector is van groot economisch belang voor Roemenië. Het land beschikt over circa 15 miljoen hectare landbouwgrond, waarvan ruim 9 miljoen hectare voor akkerbouwgewassen. De agrarische sector verschaft werk aan 35 procent van de beroepsbevolking en genereert 13 procent van het bruto nationaal product. De Roemeense agrarische sector produceert vooral bulkproducten met weinig toegevoegde waarde. Dit demonstreert echter ook meteen het risico: een mislukte oogst heeft een belangrijk effect op de economie. Om die reden is het huidige beleid sterk gericht op omschakeling naar een meer intensieve landbouw. De Roemeense landbouw wordt gekenmerkt door kleinschalige familie bedrijfjes. De productie gebeurt nog vooral handmatig en inefficiënt. Veel boeren telen in eerste instantie voor eigen gebruik. Hierbij is ook sprake van een grijze economie, waarbij ruilhandel en zwarte verkoop van producten op grote schaal voorkomen. Dat de landbouwgrond is verdeeld over vele eigenaren, zorgt ervoor dat de noodzakelijke schaalvergroting van boerenbedrijven slechts moeizaam tot stand komt. Ten slotte is ook de infrastructuur op het platteland nog steeds zeer slecht ontwikkeld. Al met al is het voor Roemenië bijna onmogelijk te concurreren met andere EU landen.


Toetreding tot de EU heeft verbetering van de infrastructuur opgeleverd. De basis levensbehoeften zijn echter ook gestegen naar westers prijsniveau of hoger. De salarissen van de armste mensen onder de bevolking (25%) is echter slechts 100-150 euro /maand. Het is daaom voor een doorsnee Roemeen alleen maar moeilijker geworden om het hoofd boven water te houden. 

 

 Klik <hier> als u meer over Roemenië wilt weten.

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: