Privacy Statement


Stichting Familie Sponsorplan Roemenië onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië verwerkt persoonsgegevens omdat u sponsor bent van of belangstelling hebt voor onze activiteiten en omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-   Voor- en achternaam

-   Geslacht

-    Adresgegevens

-   Telefoonnummer

-   E-mailadres

-   Bankrekeningnummer

-   Ontvangen en betaalde sponsorbijdragen en andere giften

-   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, in correspondentie en

telefonisch.

Ook verwerken wij persoonsgegevens van gezinnen en studenten die wij in Roemenië sponsoren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe verwerken wij geen persoonsgegevens van sponsors of belangstellenden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Echter, wij controleren de leeftijd van een bezoeker van onze website niet. Als u vermoedt dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fsrom.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Hierbij is van toepassing wat hierna is vermeld onder “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-    Het afhandelen van uw incasso-opdrachten, verantwoorden en bestemmen van ontvangen sponsorbijdragen

en andere giften

-    Het verzenden van onze nieuwsbrief

-    U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

-    U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Tevens nemen wij de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar in acht.

 

Delen met anderen

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fsrom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen met via info@fsrom.nl.

 

Click <hier> als u deze statement wilt uitprinten.

 

 


FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: